Jul 02, 2021

Assistant Operations Manager - Sport Wales / Chwaraeon Cymru - Salary £26,312.00 - £29,008.98 (plus 16% shift allowance) - Closing date 16 August 2021

£26,312 - £29,008 yearly
  • SportsJobFinder
  • Cardiff, UK
Full time, permanent management Assistant operations

Job Description

Assistant Operations Manager - Rheolwr Gweithrediadau Cynorthwyol 
Department: Sport Wales National Centre, Cardiff 
Salary: Grade 5 - £26,312.00 - £29,008.98 (plus 16% shift allowance) 
Working hours: 37 hours per Week (averaged over a 3-week shift pattern) 
 
Who we are 
 
Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage. 
 
Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales. 
 
We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you. 
 
Language skills (bilingualism & multilingualism) are desirable characteristics across all roles within Sport Wales. 
 
How you’ll contribute 
 
The Sport Wales National Centre is one of the UK’s leading sport training and competition venues in the UK. Facilities are used by elite athletes, National Governing Bodies of Sport as well as being available to the local community. An exciting opportunity has arisen for an Assistant Operations Manager to join the Operations team at the Centre. You will be a highly motivated, enthusiastic individual with a passion to provide an efficient and effective service for our users. As part of a team of Duty Managers, you will be responsible for day-to-day operations of the Centre and the delivery of excellent customer service whilst providing line management and supervision for a team of operational staff. 
 
What you’ll need 
 
You will be educated to degree level or will have attained a relevant qualification in leisure management. A recognised level 2 Gym Instructor qualification is desirable but not essential for this role. Previous experience working in a sport and leisure setting at a supervisory level is required along with experience of developing operational procedures. You will have excellent communication and teamwork skills and have the ability to plan and prioritise your workload. The ability to manage, motivate and develop staff to a high level of performance is essential. 
 
The nature of the post is such that the post holder is required to work a shift pattern which involves irregular and unsocial hours including early mornings, evenings, weekends and bank, public and other nominated holidays if required. 
 
What happens next 
 
Closing date: 16 July 2021 at noon 
Provisional interview date: Week Commencing 2 August 2021 
 
This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 
 
Teitl y swydd: Rheolwr Gweithrediadau Cynorthwyol 
Adran: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd 
Cyflog: Graddfa 5 - £26,312.00 - £29,008.98 (ac 16% o lwfans am weithio shifftiau) 
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos (cyfartaledd dros batrwm shifftiau 3 wythnos) 
 
Pwy ydym ni 
 
Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd. 
 
Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. 
 
Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi. 
 
Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. 
 
Sut byddwch yn cyfrannu 
 
Mae Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn un o brif leoliadau hyfforddi a chystadlu chwaraeon y DU. Defnyddir y cyfleusterau gan athletwyr elitaidd, Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yn ogystal â bod ar gael i'r gymuned leol. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Reolwr Gweithrediadau Cynorthwyol ymuno â'r tîm Gweithrediadau yn y Ganolfan. Byddwch yn unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant sydd ag angerdd i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n defnyddwyr. Fel rhan o dîm o Reolwyr ar Ddyletswydd, byddwch yn gyfrifol am weithrediadau'r Ganolfan o ddydd i ddydd a darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid wrth ddarparu rheolaeth llinell a goruchwyliaeth i dîm o staff gweithredol. 
 
Beth fydd arnoch ei angen 
 
Bydd gennych addysg hyd at lefel gradd neu byddwch wedi ennill cymhwyster perthnasol mewn rheoli hamdden. Mae cymhwyster Hyfforddwr Campfa lefel 2 cydnabyddedig yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y rôl hon. Mae angen profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad chwaraeon a hamdden ar lefel oruchwylio ynghyd â phrofiad o ddatblygu gweithdrefnau gweithredol. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm rhagorol a’r gallu i gynllunio a blaenoriaethu eich baich gwaith. Mae'r gallu i reoli, cymell a datblygu staff i lefel uchel o berfformiad yn hanfodol. 
 
Mae natur y swydd yn golygu ei bod yn ofynnol i ddeiliad y swydd weithio patrwm shifft sy'n cynnwys oriau afreolaidd ac anghymdeithasol, gan gynnwys boreau cynnar, gyda’r nosau, penwythnosau a gwyliau banc, gwyliau cyhoeddus a gwyliau penodol eraill os oes angen. 
 
Beth sy’n digwydd nesaf 
 
Dyddiad cau: 16 Gorffennaf 2021 am hanner dydd 
Dyddiad dros dro y cyfweliad: Yr wythnos sy’n dechrau ar 2 Awst 2021 
 
Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth. 


Apply Now